INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA –
dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (lub działającej w ramach spółki cywilnej)
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe?)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 RODO niniejszym uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, podawanych w związku z zawarciem i wykonaniem zawartej z Panią/ Panem umowy, jest KEDRION INTERNATIONAL GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (04 – 175 Warszawa), przy ul. Ostrobramskiej 75C, nr biura 5.84, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738546, NIP: 1080022440, REGON: 380642356, adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego – Kärntner Ring, nr 5-7, lok. 7, 1010 Wiedeń, Austria (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa, nr biura 5.84, drogą e-mailową pod adresem: kedrion@greenin.co lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 419 09 49.
2. Administrator, w celu ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa, nr biura 5.84, drogą e-mailową pod adresem: kedrion@greenin.co lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 22 419 09 49. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane?

3. Pani / Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną, jak również w celu rozwoju dalszej współpracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na (1) ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw, (2) administracji wewnętrznej w ramach grupy przedsiębiorstw KEDRION.
5. Przetwarzane będą dane osobowe podane przez Panią / Pana w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy, tj. w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, NIP, numer REGON, adres wykonywania działalności gospodarczej oraz stanowisko. W celach wskazanych powyżej Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Komu będą przekazywane Pani / Pana dane osobowe?

6. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą w szczególności podmioty przetwarzające Pani / Pana dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. np. podmioty prowadzące obsługę informatyczną Administratora, a także poszczególne spółki należące do grupy przedsiębiorstw KEDRION.
7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Administratora?

8. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, posiada Pani / Pan prawo do:
8.1. dostępu do treści Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
8.2. żądania sprostowania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
8.3. żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
8.4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
8.5. żądania przeniesienia Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
8.6. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO).
9. Powyższe prawa może Pani / Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi,
wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa, nr
biura 5.84, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kedrion@greenin.co, (3) lub poprzez skorzystanie
z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.
10. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych wskazanych w pkt 5 jest dobrowolne, jednakże konieczne
w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią / Panem umowy.
12. Administrator nie będzie w oparciu o Pani / Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji
ani dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe?

13. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych
powyżej w pkt 3 – 4.