INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przeznaczona dla osób upoważnionych do reprezentacji oraz innych osób fizycznych biorących udział w realizacji umowy, w tym osób wskazanych do kontaktu

(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe?)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

pragniemy uprzejmie poinformować, iż w związku z faktem, iż jest Pani / Pan osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu, który współpracuje z KEDRION INTERNATIONAL GmbH (dalej: „Agencja”) na podstawie zawartej umowy (dalej: „Umowa”) lub została Pani / Pan wskazana / wskazany, jako osoba upoważniona do kontaktu po stronie Agencji w związku z realizacją Umowy, KEDRION będzie przetwarzać informacje dotyczące Pani / Pana, tj. w szczególności dane w zakresie Pani / Pana imienia, nazwiska, stanowiska oraz służbowych danych kontaktowych.

Mając na uwadze fakt, iż informacje te, na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) mają charakter danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, na podstawie art. 14 RODO niniejszym uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, podawanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy jest KEDRION INTERNATIONAL GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (04 – 175 Warszawa), przy ul. Ostrobramskiej 75C, nr biura 5.84, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738546, NIP: 1080022440, REGON: 380642356, adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego – Kärntner Ring, nr 5-7, lok. 7, 1010 Wiedeń, Austria (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, nr biura 5.84, drogą e-mailową pod adresem: kedrion@greenin.co lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 419 09 49.

 1. Administrator, w celu ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa, nr biura 5.84, drogą e-mailową pod adresem: kedrion@greenin.co lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 419 09 49. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane?

 1. Pani / Pana dane osobowe, pozyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Administratorem a Agencją, ponieważ, jest Pani / Pan osobą uprawnioną do reprezentacji Agencji bądź Agencja wskazała Panią / Pana, jako osobę uprawnioną do kontaktu w sprawach związanych z zawarciem i realizacją Umowy.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na (1) realizacji zawartej Umowy pomiędzy Administratorem a Agencją, jak również (2) rozwoju dalszej współpracy pomiędzy tymi podmiotami, (3) ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw, (4) administracji wewnętrznej w ramach grupy przedsiębiorstw KEDRION.
 3. Administrator pozyskał Pani / Pana dane osobowe od Agencji.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe przekazane przez Agencję, tj. w szczególności: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe oraz dane dot. stanowiska. W celach wskazanych powyżej Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Komu będą przekazywane Pani / Pana dane osobowe?

 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą w szczególności podmioty przetwarzające Pani / Pana dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. np. podmioty prowadzące obsługę informatyczną Administratora, a także poszczególne spółki należące do grupy przedsiębiorstw KEDRION.
 2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Administratora?

 1. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, posiada Pani / Pan prawo do:
  • dostępu do treści Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 21 RODO).
 2. Powyższe prawa może Pani / Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, nr biura 5.84 (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kedrion@greenin.co, (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Administrator nie będzie w oparciu o Pani / Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe?

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w pkt 3 – 4.