Optymalizujemy środowisko produkcyjne, w oparciu o rozwiązania wirtualizacyjne Microsoft.

Hyper-V to ważna opcja w systemie Windows Server 2008, wydana teraz w wersji Released to manufacturing i udostępniona na potrzeby stosowania w środowiskach produkcyjnych. Do systemu Windows Server 2008 dołączono wersję beta funkcji Hyper-V, a wersja finalna jest dostępna do pobrania ze stron Microsoft.Wirtualizacja serwerów to bardzo perspektywicznym rozwiązanie IT ze względu na znaczne korzyści ekonomiczne. Wirtualizacja serwerów umożliwia uruchomienie na jednym komputerze fizycznym wielu systemów operacyjnych jako maszyn wirtualnych (często oznaczanych skrótem VM). Korzystając z wirtualizacji serwerów, w pełni wykorzystać ich możliwości serwerów, które w małym stopniu korzystają ze swoich zasobów, dzięki czemu potrzeba mniejszej liczby komputerów. To z kolei pozwala obniżyć koszty zużycia sprzętu i energii oraz nakład pracy związanej z zarządzaniem, zaś utworzona w ten sposób infrastruktura informatyczna jest bardziej dynamiczna. W systemie Windows Server 2008 wszystkie elementy wymagane do obsługi wirtualizacji serwerów są dostępne jako integralna funkcja tego systemu operacyjnego — funkcja Hyper-V. Teraz dzięki funkcji Hyper-V i elastycznym zasadom licencjonowania oszczędzanie za pomocą wirtualizacji w systemie Windows Server 2008 jest prostsze niż kiedykolwiek.

Wprowadzenie do funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2008

Funkcja Hyper-V w systemie Windows Server — oparta na funkcji hypervisor technologia wirtualizacji serwerów następnej generacji, która pozwala w pełni wykorzystać inwestycje w sprzęt serwerowy przez konsolidację wielu funkcji serwera na jednym komputerze fizycznym poprzez stworzenie oddzielnych maszyn wirtualnych. Ponadto funkcja Hyper-V umożliwia równoczesną i wydajną obsługę wielu różnych systemów operacyjnych — Windows, Linux i innych — na jednym serwerze i pełne wykorzystanie możliwości środowiska komputerowego z procesorami x64.

Podstawowe scenariusze dotyczące funkcji Hyper-V

Funkcja Hyper-V zapewnia dynamiczną, niezawodną i skalowalną platformę wirtualizacji z pojedynczym zestawem zintegrowanych narzędzi do zarządzania zasobami zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi, co pozwala tworzyć elastyczne i dynamiczne centrum danych. Funkcja Hyper-V zapewnia następujące możliwości:

Konsolidacja serwerów

Przedsiębiorstwa nieustannie dążą do ułatwienia zarządzania i obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu i zwiększeniu przewagi nad konkurencją przez umacnianie elastyczności, niezawodności, skalowalności i zabezpieczeń. Podstawowe zastosowanie wirtualizacji, czyli  konsolidacja wielu serwerów w jednym systemie przy zachowaniu ich odseparowania, ułatwia spełnienie tych wymagań. Jedną z największych zalet konsolidacji serwerów jest obniżenie kosztów całkowitych (TCO) uzyskane nie tylko wskutek obniżenia wymagań sprzętowych, ale również dzięki niższym kosztom poboru energii, chłodzenia i zarządzania.

Przedsiębiorstwa stosujące wirtualizację serwerów zyskują również na optymalizacji infrastruktury — dzięki lepszemu wykorzystaniu możliwości sprzętu oraz równoważeniu ich obciążenia pracą. Kolejną zaletą jest większa elastyczność całego systemu IT i możliwość swobodnej integracji obciążeń pracą typu 32-bitowego i 64-bitowego w tym samym środowisku.

Ciągłość operacji biznesowych i odzyskiwanie awaryjne

Strategia zapewnienia bezpieczeństwa IT dzięki ciągłości operacji biznesowych skupia się na minimalizowaniu przestojów — zarówno planowanych, jak i nieplanowanych. Dotyczy to między innymi czasu poświęcanego na rutynowe zadania, takie jak konserwacja i tworzenie kopii zapasowych, oraz traconego wskutek awarii. Funkcja Hyper-V zawiera zaawansowane funkcje do zapewniania ciągłości operacji biznesowych, takie jak wykonywanie kopii zapasowych na żywo i szybka migracja, które umożliwiają przedsiębiorstwom spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących bezawaryjności i szybkości reagowania. Odzyskiwanie awaryjne to ważny element strategii zapewnienia ciągłości operacji biznesowych. Katastrofy naturalne, ataki hakerów, a nawet zwykłe problemy z konfiguracją, na przykład konflikty oprogramowania, mogą spowodować wadliwe działanie usług i aplikacji do czasu, aż obsługa IT firmy rozwiąże te problemy i przywróci dane z kopii zapasowej. Bazując na funkcjach klastrowania dostępnych w systemie Windows Server 2008, funkcja Hyper-V obsługuje teraz odzyskiwanie awaryjne w systemach IT i centrach danych za pomocą funkcji klastrów rozproszonych geograficznie. Szybkie i niezawodne odzyskiwanie awaryjne systemu biznesowego zapewnia większe bezpieczeństwo IT dzięki zminimalizowaniu utraty danych i zapewnieniu zaawansowanych możliwości zdalnego zarządzania.

Testowanie i projektowanie

Testowanie i projektowanie to często pierwsze funkcje biznesowe, w przypadku których są widoczne zaletytego rozwiązania IT. Za pomocą maszyn wirtualnych programiści mogą tworzyć i testować szeroki zakres scenariuszy w bezpiecznym, odseparowanym środowisku, które dokładnie odzwierciedla działanie fizycznych serwerów i klientów. Stosowanie funkcji Hyper-V pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości sprzętu testowego, a tym samym obniżyć koszty, ulepszyć zarządzanie cyklem życia i poszerzyć obszar testowania. Funkcja Hyper-V zapewnia szeroką obsługę systemów operacyjnych gościa i funkcje punktów kontrolnych, jest więc wspaniałą platformą dla środowisk testowych i projektowych.

Dynamiczne centrum danych

Funkcja Hyper-V używana w połączeniu z istniejącymi rozwiązaniami IT do zarządzania systemami, takimi jak produkty Microsoft System Center, ułatwia wprowadzenie w życie wizji dynamicznego centrum danych z udostępnieniem automatycznie zarządzanych systemów dynamicznych i elastyczności operacyjnej. Funkcje takie jak zautomatyzowana ponowna konfiguracja maszyn wirtualnych, elastyczna kontrola zasobów i szybka migracja umożliwiają utworzenie dynamicznego środowiska informatycznego, w którym wirtualizacja służy nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa IT, ale również do przygotowywania systemu na zwiększenie wymagań.

Najważniejsze funkcje technologii Hyper-V

Nowa i ulepszona architektura

Nowa architektura funkcji hypervisor, oparta na technologii 64-bitowej i modelu mikrojąder, umożliwia funkcji Hyper-V udostępnianie szerokiego zestawu metod obsługi urządzeń oraz zapewnia lepszą wydajność i zabezpieczenia.

Obsługa szerokiego zestawu systemów operacyjnych

Szeroka obsługa jednocześnie działających systemów IT różnych typów, w tym systemów 32-bitowych i 64-bitowych na różnych platformach serwerowych, takich jak systemy Windows, Linux i inne.

Obsługa symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego (SMP)

Obsługa do czterech zestawów procesorów w układzie symetrycznym w środowisku maszyn wirtualnych umożliwia pełne korzystanie z zalet aplikacji wielowątkowych działających na maszynie wirtualnej.

Równoważenie obciążenia sieciowego

Funkcja Hyper-V zawiera nowe funkcje przełączników wirtualnych. Oznacza to, że maszyny wirtualne można łatwo konfigurować do współdziałania z usługą równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) systemu Windows w celu równoważenia obciążenia między maszynami wirtualnymi działającymi na różnych serwerach.

Nowa architektura współużytkowania sprzętu

Funkcja Hyper-V z nową architekturą wirtualnego dostawcy usług/wirtualnego klienta usług (VSP/VSC) zapewnia ulepszony dostęp do podstawowych zasobów, czyli dysków, sieci i wideo, oraz lepsze wykorzystanie ich możliwości, co można wykorzystać m.in przy pisaniu programów na zamówienie (dedykowanych).

Szybka migracja

Funkcja Hyper-V umożliwia szybką migrację uruchomionej maszyny wirtualnej z jednego fizycznego systemu hosta do innego przy minimalnym przestoju dzięki zastosowaniu znanych funkcji wysokiej dostępności systemu Windows Server i narzędzi do zarządzania oprogramowania System Center.

Migawka maszyny wirtualnej

Funkcja Hyper-V umożliwia tworzenie migawek uruchomionej maszyny wirtualnej w celu łatwego przywrócenia jej do poprzedniego stanu oraz na potrzeby ulepszenia procedury bezpieczeństwa danych – tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania.

Skalowalność

Obsługa wielu procesorów i jąder na poziomie hosta oraz udoskonalony dostęp do pamięci na poziomie maszyn wirtualnych umożliwia teraz pionowe skalowanie środowiska wirtualizacji w celu zapewnienia obsługi dużej liczby maszyn wirtualnych na danym hoście i kontynuowanie stosowania szybkiej migracji w celu skalowania rozwiązania na wiele hostów.

Rozszerzalność

Oparte na standardach interfejsy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) i interfejsy API w funkcji Hyper-V umożliwiają niezależnym dostawcom oprogramowania i programistom szybkie tworzenie narzędzi niestandardowych, programów narzędziowych i udoskonaleń dla platformy wirtualizacji.

Informacje opracowano na podstawie materiałów zawartych na stronie firmy Microsoft Sp. z o.o.

http://www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx